Thứ bảy, ngày 08/08/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,450,831
   Hiện tại: 29

Tài liệu nổi bật
 VĂN BẢN LUẬT
[1] Luật : sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 57/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
Thuế -- Giá trị gia tăng -- Pháp luật
| NXB: 2005
Ký hiệu: 343.055 QH | Tác giả: Quốc hội - Số 57/2005/QH11
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 3 tr. : 56 KB.
Từ khóa: Thuế; Pháp luật; Giá trị gia tăng

[2] Luật quản lý thuế của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
Thuế -- Luật pháp
| NXB: 2006
Ký hiệu: 343.04 Lu-Q | Tác giả: Quốc hội : Nghị định số 51/ 2001/QH10
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 46 tr. : 334 KB
Từ khóa: Thuế; Luật pháp

[3] Nghị định: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
Thuế -- Luật -- Nghị định
| NXB: 2007
Ký hiệu: 343.04 NĐ | Tác giả: Chính phủ / số 85/2007/NĐ-CP
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 21 tr.; 312 KB.
Từ khóa: Nghị định; Thuế; Luật

[4] QUYẾT ĐỊNH : Về việc đính chính Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
Thuế -- Luật -- Quy định -- 2007
Nhà XB: Bộ Tài chính | NXB: 2007
Ký hiệu: 343.04 QĐ | Tác giả: Bộ Tài chính - Số: 2476 /QĐ-BTC
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 3 tr.; 60,5 KB.
Từ khóa: Thuế; Luật; Quy định

[5] THÔNG TƯ: Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế
Thuế -- Pháp luật -- Thông tư
| NXB: 2007
Ký hiệu: 343.052 TT | Tác giả: Bọ Tài chính - Số 85/2007/TT-BTC
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 25 tr.; 171 KB.
Từ khóa: Thuế; Luật pháp; Kinh tế

[6] THÔNG TƯ: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
Thuế -- Thông tư
| NXB: 2007
Ký hiệu: 343.04 TT | Tác giả: Bộ Tài chính - Số 60/2007/TT-BTC
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 75 tr.; 503 KB.
Từ khóa: Thuế; Luật thuế; Thông tư; Quản lý thuế

[7] THÔNG TƯ: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
Thuế -- Luật pháp -- Thông tư
| NXB: 2007
Ký hiệu: 343.056 TT | Tác giả: Bộ Tài chính - Số 62 /2007/TT-BTC
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 46 tr.; 265 KB.
Từ khóa: Thuế; Luật pháp; Kinh tế; Thông tư

[8] THÔNG TƯ: Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Thuế -- Xuất khẩu -- Luật -- Thông tư . Thuế -- Nhập khẩu -- Luật -- Thông tư
| NXB: 2007
Ký hiệu: 343.056 TT | Tác giả: Bộ Tài chính - 59/2007/TT-BTC
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 51 tr.; 432 KB.
Từ khóa: Thuế; Luật thuế; Thông tư; Xuất khẩu; Nhập khẩu

[9] THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
Thuế -- Luật -- Thông tư
| NXB: 2007
Ký hiệu: 343.04 TT | Tác giả: Bộ Tài chính - Số 61/2007/TT-BTC
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 39 tr.; 227 KB.
Từ khóa: Thuế; Luật thuế; Thông tư;

[10] Văn bản pháp luật: hướng dẫn học tập môn pháp luật đại cương (Tài liệu lưu hành nội bộ)
Nhà XB: PHĐHĐN | NXB: 2014
Ký hiệu: 342 Vă-B | Tác giả: Khoa sư phạm & dự bị đại học Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Ngày: 21/01/2016 | Quy cách: 112 tr.; 1350 KB
Từ khóa: Pháp luật; Văn bản; Luật học

Tìm thấy: 10 bản