Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,337
   Hiện tại: 38

Tài liệu nổi bật
 BẢI GIẢNG - GIÁO ÁN
[1] Bài giảng kế toán tài chính : (Tài liệu lưu hành nội bộ)
Kế toán tài sản cố định, Kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ, Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,…
Nhà XB: [nxb.Thành Tín] | NXB: 2010
Ký hiệu: 657 LÊ-H P.I | Chủ biên: Lê Thị Kim Hoa | Tác giả: Lê THị Kim Hoa
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 302 tr.; 21 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tài chính; Kế toán

[2] Bài giảng luật hiến pháp (Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho sinh viên hệ đào tạo từ xa)
Một số vấn đề cơ bản về luật hiến pháp; Sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam; Chế độ kinh tế;…
Nhà XB: [Nxb. Đà nẵng] | NXB: 2010
Ký hiệu: 342.02 Ba-G | Tác giả: Trần Túy Vân
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 105 tr.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Pháp luật; Hiến pháp; Luật hiến pháp

[3] Bài giảng môn học ngân hàng trung ương : ( Tài liệu lưu hành nội bộ )
Tổng quan về ngân hàng trung ương ; Nghiệp vụ phát hành và tổ chức điều hòa tiền mặt của ngân hàng trung ương;…
Nhà XB: [Đà Nẵng] | NXB: 2008
Ký hiệu: 332.11 Ba-G | Chủ biên: Trịnh Thị Trinh | Tác giả: Trịnh Thị Trinh, Đặng Hữu Mẫn
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 264 tr.; 21 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ngân hàng; Kinh tế;

[4] Motives for writing
| NXB: 1999
Ký hiệu: 808.043 MI-R | Chủ biên: Miller, Robert Keith | Tác giả: Robert Keith Miller
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 563 p. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[5] Orthogonal functions in systems and control
Ký hiệu: 385.01 DA-K | Chủ biên: Datta, Kanti B. | Tác giả: Kanti B. Datta, B.M. Mohan
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[6] Phương pháp dạy học thủ công, kĩ thuật: Dành cho đào tạo hệ cử nhân Giáo dục Tiểu học, In lần thứ sáu
Khái niệm chung về phương pháp dạy học thủ công, kĩ thuật ở tiểu học; Môn thủ công, kĩ thuật ở tiểu học;...
Nhà XB: NXB. Đại học Sư Phạm | NXB: 2014
Ký hiệu: 372.5 ĐA-T | Tác giả: Đào Quang Trung
Ngày: 09/07/2015 | Quy cách: 172 tr.; 24 cm. | Còn lại: 30/30 | Cho mượn
Từ khóa: Kĩ thuật; Thủ công; Phương pháp;

[7] Tập bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng cho sinh viên đại học, cao dẳng không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (Tài liệu lưu hành nội bộ)
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Đường lối đấu tranh giành chính quyền; Đường lối công nghiệp hóa;…
Nhà XB: [Nxb. Thành Tín] | NXB: 2009
Ký hiệu: 324.2597071 Tâ-B | Chủ biên: Ngô Văn Hà | Tác giả: Ngô Văn Hà, Trần Quang Ánh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 170 tr.; 21 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Đường lối cách mạng; Đảng Cộng sản Việt Nam; Việt Nam; Bài giảng

Tìm thấy: 7 bản