Thứ sáu, ngày 24/03/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 676,064
   Hiện tại: 75

Tài liệu nổi bật
 KINH TẾ - QUẢN LÝ
[1] 142 Tình huống pháp luật về sở hữu công nghiệp
Nhà XB: LĐ-XH | NXB: 2004
Ký hiệu: 343.075 NG-H | Tác giả: Ngô Quỳnh Hoa
Ngày: 25/09/2015 | Quy cách: 783 tr.; 21 cm. | Còn lại: 48/48 | Cho mượn
Từ khóa: Pháp luật; Luật học; Kiểm soát sản xuất; Sản xuất; Công nghiệp

[2] Bài giảng nguyên lý kinh tế vĩ mô
Những nguyên lý và phương pháp của kinh tế học; Những số liệu kinh tế vĩ mô cơ bản; Mô hình về nền kinh tế trong dài hạn; Mô hình về nền kinh tế trong ngắn hạn;…
Nhà XB: ĐH. Kinh tế quốc dân | NXB: 2011
Ký hiệu: 339 NG-N | Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 516 tr.; 24 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế; Kinh tế vĩ mô; Bai giảng

[3] Bài giảng và thực hành kinh tế vĩ mô II
Sản xuất, phân phối và phân bổ thu nhập quốc dân; Tăng trưởng kinh tế; Mô hình tổng cung và tổng cầu; Chính sách ổn định; Tiêu dùng;...
| NXB: 2006
Ký hiệu: 339.071 NG-C | Tác giả: Nguyễn Văn Công
Ngày: 03/04/2014 | Quy cách: 331 tr.; 21 cm. | Còn lại: 17/17 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế; Kinh tế vĩ mô; Bài giảng; Thực hành

[4] Bài tập kinh tế học vĩ mô
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô; Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản; Tăng trưởng kinh tế;...
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2009
Ký hiệu: 339 NG-C | Tác giả: Nguyễn Văn Công
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 143 tr.; 21 cm. | Còn lại: 19/20 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế; Kinh tế vĩ mô

[5] Các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XXI
| NXB: 2003
Ký hiệu: 330.9597 TR-K | Tác giả: Trần Xuân Kiên
Ngày: 16/12/2015 | Quy cách: 146 tr.; 19 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kinh tế; Xã hội; Việt Nam; Giải pháp; Thế kỷ 20

[6] Cẩm nang kế toán trưởng doanh nghiệp 2014
Quy định mới về in, phát hành sử dụng hóa đơn; Hướng dẫn mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Luật quản lý thuế;...
| NXB: 2014
Ký hiệu: 657 Câ-N | Chủ biên: Thùy Linh | Tác giả: Thùy Linh, Việt Trinh
Ngày: 10/03/2015 | Quy cách: 446 tr.; 28 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kế toán; Cẩm nang; Kế toán trưởng; 2014

[7] Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực
Nhà XB: Nxb. Trẻ | NXB: 2001
Ký hiệu: 658.3 Ch-D | Chủ biên:  | Tác giả: Chương trình phát triển dự án Mê Kông
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 99 tr. : mh.; 29 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nhân lực; Nguồn nhân lực

[8] Đổi mới quản lý chất lượng sản phẩm trong thời kỳ mới
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 1997
Ký hiệu: 658.562 HO-T | Tác giả: Hoàng Mạnh Tuấn
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 420 tr.; 19 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Chất lượng; Quản lý chất lượng

[9] Giáo trình kinh tế công cộng. Tập 1
Tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng; Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.........
Nhà XB: Thống kê | NXB: 2006
Ký hiệu: 336 PH-V T.1 | Chủ biên: Phạm Văn Vận | Tác giả: Phạm Văn Vận, Vũ Vương
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 380tr.; 21 cm. | Còn lại: 65/65 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế; Kinh tế công cộng

[10] Giáo trình kinh tế đầu tư
Đối tượng và nhiẹm vụ nghiên cứucủa môn học; Những vấn đề cơ bản của đầu tư phát triển; Nguồn vốn đầu tư;...
Nhà XB:  Đại học Kinh tế quốc dân | NXB: 2010
Ký hiệu: 332.6 NG-N | Chủ biên: Nguyễn Bạch Nguyệt | Tác giả: Nguyễn Bạch Nguyệt; Từ Quang Phương
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 295 tr.; 24 cm. | Còn lại: 17/20 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế đầu tư; Kinh tế

Tìm thấy: 99 bản / 10 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

 
TTSách mớiSL
1Khoa học tự nhiên9
2Khoa học xã hội44
3Kinh doanh - Marketing1
4Kinh tế100
5Kỹ năng mềm3
6Kỹ thuật công nghệ1
7Sử địa, Danh nhân2
8Tiếng anh -Ngoại ngữ56
9Văn hóa - Nghệ thuật1
10Xây dựng18