Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,328
   Hiện tại: 31

Tài liệu nổi bật
 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
[1] Advanced financial Accounting . Sixth edition
| NXB: 2000
Ký hiệu: 657.48 BA-B | Chủ biên: Baker, Richard E. | Tác giả: Richard E. Baker, Valdean C. Lembke, Thomas E. King
Ngày: 12/09/2017 | Quy cách: 1142 p. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Financial Accounting; Advanced

[2] Annual report of FY 2000
| NXB: 2002
Ký hiệu: 332 An-R | Tác giả: 
Ngày: 09/10/2017 | Quy cách: 108 p. : ill. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Annual report; FY

[3] Annual report of FY 2001
| NXB: 2003
Ký hiệu: 332 An-R | Tác giả: 
Ngày: 15/09/2017 | Quy cách: 279 p. : ill. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Annual report; FY

[4] Annual report of FY 2002
| NXB: 2003
Ký hiệu: 332 An-R | Tác giả: 
Ngày: 15/09/2017 | Quy cách: 124 p. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Annual report; FY

[5] Annual report of FY 2004
| NXB: 2005
Ký hiệu: 332 An-R | Tác giả: 
Ngày: 18/09/2017 | Quy cách: 328 p. : ill.  | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Annual report; FY

[6] Annual report of FY 2005
| NXB: 2006
Ký hiệu: 332 An-R | Tác giả: 
Ngày: 18/09/2017 | Quy cách: 379 p.;  | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Annual report; FY

[7] Annual report of FY 2006
| NXB: 2006
Ký hiệu: 332 An-R | Tác giả: 
Ngày: 13/09/2017 | Quy cách: 432 p. : ill. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: FY; Annual report

[8] Annual report of FY 2007
| NXB: 2008
Ký hiệu: 332 An-R | Tác giả: 
Ngày: 05/10/2017 | Quy cách: 611 p. : ill.  | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Annual report; FY

[9] Bài giảng phân tích tín dụng và cho vay (Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho học viên hệ đào tạo từ xa)
Tổng quan về tín dụng và phân tích tín dụng; Phân tích tín dụng và cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp; Phân tích tín dụng và cho vay trung dài hạn đối với doanh nghiệp;…
Nhà XB: [Nxb. Đà Nẵng] | NXB: 2010
Ký hiệu: 332.7 NG-A | Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 131 tr.; 24 cm. | Còn lại: 4/4 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tín dụng; Tài chính; Kinh tế

[10] Bài giảng quản trị tài chính
Vai trò và môi trường hoạt động quản trị tài chính; Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền; Định giá và quyết định đầu tư tài sản tài chính; Rủi ro và các công cụ phát sinh;…
Nhà XB: Nxb. Kon Tum | NXB: 2010
Ký hiệu: 658.152 ĐO-D | Tác giả: Đoàn Gia Dũng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 234 tr.; 27 cm. | Còn lại: 66/69 | Cho mượn
Từ khóa: Quản trị tài chính; Tài chính

Tìm thấy: 94 bản / 10 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...