Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,335
   Hiện tại: 36

Tài liệu nổi bật
 TÔN GIÁO, TÂM LINH
[1] Did Jesus exist?
| NXB: 1986
Ký hiệu: 232 WE-G | Chủ biên: Wells, G. A. | Tác giả: G. A. Wells
Ngày: 05/09/2017 | Quy cách: 250 p. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Jesus

[2] Đình chùa, lăng tẩm nổi tiếng Việt Nam
Nhà XB: Văn hoá - Thông tin | NXB: 1999
Ký hiệu: 726 Đi-C | Chủ biên:  | Tác giả: Trần Mạnh Thường, Bùi Xuân Mỹ
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 960 tr. : mh. một phần màu; 20,5 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kiến trúc phong cảnh; Đình chùa; Lăng tẩm; Đình chùa -- Việt Nam; Lăng tẩm -- Việt Nam

[3] Lý luận về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam . Tài liệu tham khảo
Quyển sách gồm các nội dung chính như sau: CHủ nghĩa Mác - Leenin về tôn giáo; Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo;...
Nhà XB: Tôn giáo | NXB: 2007
Ký hiệu: 206 NG-L | Tác giả: Nguyễn Đức Lữ
Ngày: 09/01/2017 | Quy cách: 400 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tôn giáo; Lý luận; Chính sách; Việt Nam

[4] The life of Jesus
| NXB: 1991
Ký hiệu: 232.901 RE-E | Chủ biên: Reman, Ernest | Tác giả: Ernest Reman
Ngày: 04/10/2017 | Quy cách: 227 p. :  | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Jesus

Tìm thấy: 4 bản