Thứ năm, ngày 09/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,265
   Hiện tại: 11

Tài liệu nổi bật
 SỬ ĐỊA, DANH NHÂN
[1] 192 nước trên thế giới
Nhà XB: Thế giới | NXB: 2000
Ký hiệu: 910.9 Mô-T | Chủ biên:  | Tác giả: Mai Lý Quảng; Đỗ Đức Thịnh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 651 tr. : mh.; 20,5 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quốc gia; Địa lý; Xã hội

[2] American History : a survey . Volume I
| NXB: 1999
Ký hiệu: 973 BR-A V.I | Chủ biên: Brinkley, Alan | Tác giả: Alan Brinkley
Ngày: 01/09/2017 | Quy cách: 552 p. : ill. ect. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: History; American

[3] American History : the modern era since 1865
| NXB: 1999
Ký hiệu: 973.9 RI-D | Chủ biên: Richie, Donald A. | Tác giả: Donald A. Richie
Ngày: 31/08/2017 | Quy cách: 918 p. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: American History

[4] Ấn tượng Đà Nẵng
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2000
Ký hiệu: 895.9283403 Ân-T | Chủ biên:  | Tác giả: Đà Linh, Nguyễn Kim Huy
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 320 tr.; 20 cm. | Còn lại: 4/4 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hồi ký; Văn học Việt; Văn học -- Hồi ký

[5] Bác Hồ với đất Quảng
Nhà XB: Chính trị quốc gia | NXB: 2000
Ký hiệu: 335.5271 Ba-H | Chủ biên:  | Tác giả: Tỉnh ủy Quảng Nam
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 409 tr. : mh một phần màu; 22 cm. | Còn lại: 5/5 | Cho mượn
Từ khóa: Hồ Chí Minh, 1890-1969; Quảng Nam Đà Nẵng

[6] Đà Nẵng xưa và nay
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 1998
Ký hiệu: 959.751 Đa-N | Tác giả: ..........
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 151 tr. : mh. Một phần màu; 25 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[7] Đà Nẵng xuân 1975
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2000
Ký hiệu: 895.928 3403 BAN | Tác giả: Ban dân vận thành uỷ Đà Nẵng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 292 tr. : mh. một phần màu; 20 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hồi ký; Văn học

[8] Danh nhân khoa học kỹ thuật thế giới
Nhà XB: Thanh Niên | NXB: 1999
Ký hiệu: 925 VU-T | Tác giả: Vũ Bội Tuyền
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 1189 tr.; 19 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Danh nhân; Danh nhân khoa học

[9] Danh nhân thế giới : văn học - nghệ thuật và khoa học - kỹ thuật
Nhà XB: VHTT | NXB: 1998
Ký hiệu: 927 DA-N | Chủ biên:  | Tác giả: Trần Mạnh Thường
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 902 tr. : mh.; 20,5 cm. | Còn lại: 5/5 | Cho mượn
Từ khóa: Danh nhân; Danh nhân Sổ tay

[10] Đất và người duyên hải miền Trung
Nhà XB: Tạp chí Xưa và Nay, Nxb. Tổng hợp Tp. HCM | NXB: 2004
Ký hiệu: 911.5975 Đâ-N | Tác giả: Nhiều tác giả
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 523 tr. : mh. một phần màu; 26 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Duyên hải; Ven biển

Tìm thấy: 46 bản / 5 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]